Δημιουργία segments στη λίστα

Τα segments είναι ομάδες επαφών μιας λίστας που μπορείτε να δημιουργήσετε αξιοποιώντας τα custom fields.


Για παράδειγμα αφού έχετε ορίσει ένα custom field “φύλο” μπορείτε να ομαδοποιήσετε όλες τις γυναίκες της λίστας σας σε ένα segment και να τους στείλετε μια προσαρμοσμένη καμπάνια.


Για να δημιουργήσετε ένα segment κατευθυνθείτε στη σελίδα overview της λίστας και πατήστε Segments.Στη σελίδα List Segments πατήστε το κουμπί Create new.Στην οθόνη που εμφανίζεται δώστε ένα όνομα στο segment σας. Στη συνέχεια, στο Operator match επιλέγετε αν επιθυμείτε να ισχύουν όλα ή ένα (οποιοδήποτε) από τα conditions που θα ορίσετε για τη δημιουργία του segment.


Κατόπιν στην ενότητα Conditions that apply to your list custom fields επιλέγετε τα custom fields που θα χρησιμοποιήσετε και ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν.


Τέλος στην ενότητα Conditions that apply to the campaigns sent to the list this segment belongs to μπορείτε να ορίσετε τα conditions για τις καμπάνιες που έχουν ήδη σταλεί στη συγκεκριμένη λίστα. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε το segment σας να περιλαμβάνει μόνο όσους άνοιξαν την προηγούμενη καμπάνια σας εντός των τελευταίων 30 ημερών.