Είναι καλή πρακτική να αγοράζω email λίστες;

Όχι, ποτέ και σε καμία περίπτωση!
Οι παραλήπτες μιας αγορασμένης λίστας δεν έχουν συγκαταθέσει να λαμβάνουν επικοινωνίες από εσάς, άρα είναι παράνομη η αποστολή σε αυτούς σύμφωνα με το GDPR πλαίσιο.

Εκτός αυτού του περιορισμού, οι συγκεκριμένοι παραλήπτες το πιθανότερο είναι ότι δεν γνωρίζουν την εταιρεία σας και αυτά που προσφέρει, συνεπώς οι marketing ενέργειες θα έχουν περισσότερο αρνητικά παρά θετικά αποτελέσματα.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι αγορασμένες λίστες επειδή συνήθως περιέχουν emails μαζεμένα από το internet με BOTS περιέχουν μεγάλο αριθμό spam traps που μπορούν να βλάψουν σημαντικά την φήμη του domain σας.

Τέλος, οι αξιόπιστοι πάροχοι email δεν επιτρέπουν τις αποστολές σε αγορασμένες λίστες. Ακόμη, πρέπει να έχετε κατα νου ότι η οι αποστολές σε αγορασμένες λίστες μπορούν να βλάψουν το email deliverability και το reputation σας, καθώς θα υπάρχουν αυξημένα bounces και unsubscribes.