Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023 08:57

Πώς να αυξήσετε το email deliverability υλοποιώντας DKIM, DMARC, SPF


Με τον όρο email deliverability εννοούμε τη δυνατότητα ενός email μηνύματος να φτάσει στα εισερχόμενα emails του παραλήπτη. Το email deliverability μετριέται συχνά ως το ποσοστό των emails που γίνονται αποδεκτά από τους Internet Service Providers. To deliverability σχετίζεται επίσης και με τον φάκελο στον οποίο θα “προσγειωθεί” το email, εάν θα καταλήξει στο inbox, στα spam, ή στα promotions.

Το email deliverability είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των email marketing προσπαθειών σας. Όταν στέλνετε μια email καμπάνια, θέλετε να διασφαλίσετε ότι αυτή θα φτάσει στους αποδέκτες και θα παραδοθεί στα εισερχόμενά τους. Για να διασφαλίσετε την επιτυχή παράδοση των email σας, πρέπει να εφαρμόζετε καλές πρακτικές για τη διαχείριση του email deliverability.

Μια από τις καλύτερες πρακτικές για τη διαχείριση του email deliverability είναι η χρήση των SPF, DKIM και DMARC μεθόδων. Αυτά τα τρία στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιοπιστία των email σας και στη δυνατότητα παράδοσής τους.To SPF (Sender Policy Framework) είναι ένα email authentication standard που βοηθά στην προστασία των αποστολέων και των παραληπτών email από φαινόμενα όπως spam, spoofing και phishing.

Το SPF σχεδιάστηκε με σκοπό να επιτρέπει στον mail server του παραλήπτη να μπορεί να εξακριβώνει αν ένα email που φέρεται να έχει σταλεί από ένα συγκεκριμένο email domain έχει όντως σταλεί από τον ιδιοκτήτη αυτού του Domain.

Προσθέτοντας ένα SPF record στο Domain Name System σας, παρέχετε μια λίστα me IPs από mailservers ή συστήματα που επιτρέπεται να στέλνουν emails με το domain σας. Έτσι, οι servers που δέχονται τα emails μπορούν να ελέγξουν εάν το εκάστοτε email προέρχεται από μια IP η οποία έχει άδεια να στέλνει εκ μέρους του domain σας.Το DKIM (DomainKeys Identified Mail (DKIM) είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για την υπογραφή των email και τη διασφάλιση της γνησιότητάς τους. Ο στόχος του DKIM είναι να επιβεβαιώσει ότι το email που λαμβάνετε προέρχεται από τον αναμενόμενο αποστολέα και δεν έχει τροποποιηθεί κατά τη μεταφορά του.

Το DKIM προσθέτει μία ψηφιακή υπογραφή στο κείμενο του email. Αυτή η υπογραφή προσδιορίζει το domain που αποστέλλει το email και επιβεβαιώνει ότι το email δεν έχει τροποποιηθεί κατά τη μεταφορά του.


Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις δικές σας Email Καμπάνιες;
Το DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του email deliverability. Το DMARC επιτρέπει στους αποστολείς email να επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα του email που στέλνουν μέσω των SPF και DKIM. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους παραλήπτες email να ελέγχουν αν τα email που λαμβάνουν προέρχονται από ένα αξιόπιστο domain και αν έχουν υπογραφεί με ένα έγκυρο DKIM.

Η διαμόρφωση του DMARC στο DNS του domain σας επιτρέπει να καθορίσετε τις πολιτικές DMARC που θα εφαρμοστούν στα email που στέλνονται από τον server σας. Συνήθως, υπάρχουν τρεις πολιτικές DMARC που μπορείτε να καθορίσετε στο DNS σας: None, Quarantine και Reject.

Η πολιτική "None" δεν περιορίζει τα email που λαμβάνετε και δεν επηρεάζει το email deliverability. Αντίθετα, η πολιτική "Quarantine" υποδηλώνει ότι τα email που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές SPF και DKIM πρέπει να απορρίπτονται ή να τοποθετούνται στο φάκελο spam. Τέλος, η πολιτική "Reject" υποδηλώνει ότι τα email που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές SPF και DKIM πρέπει να απορρίπτονται.

Καθώς η ρύθμιση του DMARC απαιτεί τη ρύθμιση των SPF και DKIM, η πλήρης ρύθμιση του DMARC μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το email deliverability σας. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του αριθμού των email που καταλήγουν στο φάκελο spam και να βελτιώσει τη φήμη του domain σας.Συνοψίζοντας, το email deliverability είναι ένα σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας σας με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας. Η ρύθμιση του SPF, DKIM και DMARC μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της φήμης του domain σας και τη βελτίωση της παράδοσης των email στα εισερχόμενα των παραληπτών σας.

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες βέλτιστες πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να βελτιώσετε την παράδοση των email σας, όπως η αποφυγή της αποστολής μαζικών email από τον δικό σας server, η χρήση αξιόπιστων παρόχων email και η διατήρηση μιας καθαρής λίστας email με ενεργούς συνδρομητές. Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας ότι οι προδιαγραφές και οι βέλτιστες πρακτικές αυτές αλλάζουν συνεχώς, και ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του email deliverability και να ενημερώνετε τη ρύθμιση του DNS σας ανάλογα.

Συνολικά, η διατήρηση υψηλού email deliverability είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που αναπτύσσουν καμπάνιες email marketing. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αναφέραμε παραπάνω, μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των μη παραδοθέντων email και να βελτιώσετε την απόδοση των καμπανιών σας.

Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας ότι η παράδοση των email είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι πολιτικές αποστολής του παρόχου email του παραλήπτη, οι ρυθμίσεις ασφαλείας του email του παραλήπτη και οι πρακτικές αποστολής email του αποστολέα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να επαληθεύετε ότι οι παραλήπτες σας έχουν επιβεβαιώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν email από εσάς και να παρακολουθείτε τα στατιστικά της καμπάνιας όπως το open rate, το click rate και τα bounces.

Η Yuboto, ως ένας κορυφαίος και αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών email marketing, φροντίζει για το email deliverability σας, εφαρμόζοντας και τα 3 authentication standards που αναλύσαμε παραπάνω, δηλαδή τα SPF, DKIM και DMARC.

Επιπρόσθετα, παρέχει ολοκληρωμένο reporting σύστημα για την παρακολούθηση και την ανάλυση των καμπανιών που στέλνετε, ώστε να διαπιστώνετε τι λειτουργεί και τι όχι και να βελτιώνετε συνεχώς το email deliverability σας.


Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις δικές σας Email Καμπάνιες;