Τι είναι το domain authentication στο email marketing;

Το domain authentication είναι η διαδικασία επαλήθευσης που πιστοποιεί ότι ένα email που στέλνεται από ένα συγκεκριμένο domain είναι όντως εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη του domain και όντως στέλνεται από αυτόν.

Με απλά λόγια το domain authentication διασφαλίζει ότι τα emails σας δεν αλλοιώθηκαν από κακόβουλα λογισμικά κατά τη διαδικασία της αποστολής τους. Το domain authentication πραγματοποιείται με τη χρήση διαφόρων μεθόδων επαλήθευσης που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του αποστολέα.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αυθεντικοποίησης των emails είναι:

  • SPF (Sender Policy Framework): το συγκεκριμένο framework επαληθεύει εάν η IP του αποστολέα επιτρέπεται να στέλνει emails εκ μέρους του συγκεκριμένου domain του αποστολέα.

  • DKIM (DomainKeys Identified Mail): επιβεβαιώνει ότι ένα email δεν αλλοιώθηκε κατά τη διαδικασία της αποστολής του.

  • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance): το συγκεκριμένο policy framework επιτρέπει στους domain owners να επιλέγουν τι θα γίνεται με τα emails που αποτυγχάνουν να περάσουν από τα SPF και DKIM.